سوالات متداول

آرتا: از نامهاي باستاني, به معني راستي و درستي مي باشد، همچنين در سايت جامعه مجازی میریم سفر به عنوان واحد پول مجازي اطلاق ميشود

کاربران برتر